Aktywność » Konkursy


Konkurs fotograficzny "śladami historii naszych przodków"


Organizatorzy

  • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" w Gnieźnie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
  • Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
  • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Cel

Celem konkursu jest upowszechnianie w środowiskach osób niepełnosprawnych fotografii jako formy arterapii, rozwijaj±cej spostrzegawczość i umiejętność koncentracji uwagi, pogłębiającej wrażliwość i chęć nawi±ązywania kontaktów z otoczeniem. Próby pokazania swego regionu poprzez zabytki historyczne, parki krajobrazowe, regionalne obrzędy ludowe, nowoczesne rozwi±zania architektoniczne itp. stanowi± jego promocję, a fotografuj±cym dostarczaj± inspiruj±cych wrażeń i przeżyć.

Regulamin

§l

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografuj±cych osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) z regionu Wielkopolski oraz Esztergom (Węgry) i Dahme (Niemcy).

§2

Konkurs ustanawia się z dniem l stycznia 2005 roku. W konkursie mog± wziąć udział powiększenia fotograficzne od 13x18 do 30x40 cm w technice czarno-białej lub kolorowej. Ilość prac jest dowolna.

§3

Prace podpisane godłem należy dostarczyć do l listopada 2005 roku na adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjne - Kulturalne "Promyk" 62-200 Gniezno ulica Sobieskiego 20 z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny". Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac nadesłanych pocztą.

§4

Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opisan± tym samym godłem co zdjęcia, a zawierającą następujące informacje: powtórzone godło, imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu (e-mail), określenie stopnia (rodzaju) niepełnosprawności, tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania.

§5

Zdjęcia oceni niezależne, profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody honorowe i rzeczowe oraz dokona kwalifikacji zdjęć do wystawy.

§6

Prace zakwalifikowane do wystawy przechodz± na własność organizatora.

§7

Nagrodzeni o przyznaniu nagrody oraz o terminie wystawy zostan± powiadomieni telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailem. Pozostali uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie i pełn± listę nagrodzonych.

§8

Nagrody zostan± wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy w grudniu 2005 roku w Gnieźnie. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach województwa wielkopolskiego oraz w siedzibach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Węgier i Niemiec.

§9

W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w katalogu oraz prasie, telewizji, Internecie.

§10

Zgłoszenie prac na konkurs przyjęte będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację danych osobowych zgodnie z ustaw± z dnia 2S.08.I997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nrl33poz883).

Kontakt w sprawie konkursu

Bliższych informacji udzielaj±:
  • Henryk Maćkowiak tel. 061 4251833 lub 061 4250038 ("Promyk" - poniedziałek, środa, piątek, w godz.10-13)
  • Władysław Nielipiński (WBPiCAK) tel. 061 6640867 e-mail: wnielip@wp.pl
Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2024 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!