Aktywność » Konkursy


Konkurs fotograficzny "Krzyże, kapliczki i figry przydrożne"


Organizatorzy

  • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" w GnieĽźnie
  • Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Cel

Celem konkursu jest udokumentowanie istniej±cych kapliczek, krzyży i figur przydrożnych w naszym kraju, aby przedstawić ich piękno, ukazać twórczość ludow±, zachować pamięć dla potomności. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne istniej± w Polsce od wieków i świadczą o naszej tożsamości narodowej.
Utrwalenie na fotografi wymaga zastanowienia się jak najlepiej oddać poszczególne elementy i calość danej figury czy też otoczenia. Ponadto fotografia uzmożliwia wybranie najlepszej kompozycji widzianej przez fotgrafującego. Wyrabia to wyobraźnię i wrażliwość artystyczną.

Regulamin

§l

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografuj±cych osób niepełnosprawnych.

§2

Konkurs ustanawia się z dniem 1 marca 2005 roku.
W konkursie mogą wziąć udział powiększenia fotograficzne od 13x18 do 50x60 cm w dowolnej technice oraz pliki cyfrowe o parametrach 300TIF. Jeden autor może dostarczyć dowoln± ilość prac.

§3

Prace opisane tytułem i miejscem wykonania oraz podpisane godłem należy dostarczyć w terminie do 30 paĽdziernika 2005 rok na adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne ";Promyk", 62-200 Gniezno ulica Sobieskiego 20 z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny". Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac nadesłanych poczt±.

§4

Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opisan± tym samym godłem, a zawierającą następujące informacje: powtórzone godło, imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu (e-mail), tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania.

§5

Prace oceni niezależne, profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody honorowe i rzeczowe oraz dokona kwalifikacji zdjęć do wystawy.

§6

Prace dostarczone na konkurs zostan± zaprezentowane w formie wystawy. Uczestnicy o terminie prezentacji oraz o przyznaniu nagrody zostan± powiadomieni telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailem. Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie i pełną listę nagrodzonych.

§7

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

§8

Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy w w listopadzie 2005r. w Gnieźnie. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach "Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii" w domach kultury i bibliotekach województwa Wielkopolskiego oraz w siedzibach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Węgier, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

§9

W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz prasie, telewizji, internecie i wydawnictwach własnych organizatorów.

§10

Zgłoszenie prac na konkurs przyjęte będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację danych osobowych zgodnie z ustaw± z dnia 25.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz 883).

Kontakt w sprawie konkursu

Bliższych informacji udziela:
  • Eugeniusz Górniak - tel. 426-17-61 lub 425-00-38
Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2024 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!