Aktywność » Konkursy


Konkurs fotograficzny "Krzyże, kapliczki i figry przydrożne" - II Edycja


Organizatorzy

  • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" w Gnieźnie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
  • Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
  • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w GnieĽnie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w GnieĽnie

Cel

Celem konkursu jest udokumentowanie istniej±cych kapliczek, krzyży i figur przydrożnych w naszym kraju, aby przedstawić ich piękno, ukazać twórczo¶ć ludow±, zachować pamięć dla potomno¶ci. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne istniej± w Polsce od wieków i ¶wiadcz± o naszej tożsamo¶ci narodowej.
Utrwalenie na fotografi wymaga zastanowienia się jak najlepiej oddać poszczególne elementy i calo¶ć danej figury czy też otoczenia. Ponadto fotografia uzmożliwia wybranie najlepszej kompozycji widzianej przez fotgrafuj±cego. Wyrabia to wyobraĽnię i wrażliwo¶ć artystyczn±.

Regulamin

§l

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografuj±cych osób niepełnosprawnych.

§2

Konkurs ustanawia się z dniem 1 marca 2006 roku.
W konkursie mog± wzi±ć udział powiększenia fotograficzne od 13x18 do 50x60 cm w dowolnej technice oraz pliki cyfrowe o parametrach 300TIF. Jeden autor może dostarczyć dowoln± ilo¶ć prac.

§3

Prace opisane tytułem i miejscem wykonania oraz podpisane godłem należy dostarczyć w terminie do 31 listopada 2006 roku na adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "Promyk", 62-200 Gniezno ulica Sobieskiego 20 z dopiskiem "II Edycja Konkursu Fotograficznego". Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac nadesłanych poczt±.

§4

Do prac należy doł±czyć zamknięt± kopertę opisan± tym samym godłem, a zawieraj±c± następuj±ce informacje: powtórzone godło, imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu (e-mail), tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania.

§5

Prace oceni niezależne, profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody honorowe i rzeczowe oraz dokona kwalifikacji zdjęć do wystawy.

§6

Prace dostarczone na konkurs zostan± zaprezentowane w formie wystawy. Uczestnicy o terminie prezentacji oraz o przyznaniu nagrody zostan± powiadomieni telefonicznie, drog± pocztow± lub e-mailem. Wszyscy uczestnicy otrzymaj± potwierdzenie udziału w konkursie i pełn± listę nagrodzonych.

§7

Prace nagrodzone przechodz± na własno¶ć organizatora.

§8

Nagrody zostan± wręczone podczas otwarcia pokonkursowej wystawy w marcu 2007 roku w GnieĽnie. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach "Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii" w domach kultury i bibliotekach województwa Wielkopolskiego oraz w siedzibach zaprzyjaĽnionych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z Węgier, Niemiec, Litwy.

§9

W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz prasie, telewizji, internecie i wydawnictwach własnych organizatorów.

§10

Zgłoszenie prac na konkurs przyjęte będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację danych osobowych zgodnie z ustaw± z dnia 25.08.1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz 883).

Kontakt w sprawie konkursu

Bliższych informacji udziela:
  • Eugeniusz Górniak - tel. (061) 426 17 97
  • Można także pisać na nasz adres e-mail: promyk@promyk.gniezno.pl. W temacie prosimy zaznaczać w sprawie jakiego konkursu Państwo pisz±.
Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2024 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!