Aktywność » Konkursy


Konkurs form przestrzennych "Krzyże, kapliczki i figury przydrożne"


Organizatorzy

  • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" w Gnieźnie
  • Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Cel

Celem powyższego konkursu jest wykonanie w zarkresie form przestrzennych - rzeźby, ceramiki, konstrukcji, dla umieszczenia ich w plenerze. Wykonane prace zostan± ocenione i najlepsze z nich umieszczone na terenie o¶rodka agro-socjoterapeutycznego w Dębnicy k/Gniezna będ±cego w budowie.
Wykonane dzieła ¶wiadcz± o odpowiedniej artystycznej wyobraĽni, talencie wykonawcy i pozwalaj± rozwin±ć te cechy.

Regulamin

§l

Konkurs jest przeznaczony dla Szkół Specjalnych, warsztatów , pracowni i innych instytucji prowadz±cych terapię zajęciow± osób niepełnosprawnych.

§2

Konkurs ustanawia się z dniem 1 lutego 2005 roku.
Do konkursu należy zgłaszać prace z zakresu form przestrzennych (rzeĽba, ceramika, konstrukcje) przystosowane do umieszczenia w plenerze (o¶rodek agro-socjoterapeutyczne w Dębnicy k/Gniezna). Organizatorzy nie ograniczaj± w żaden sposób inwencji twórczej uczestników konkursu.

§3

Prace należy dostarczyć w terminie do 30 paĽdziernika 2005 roku na adres: Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne ,,Promyk’’, 62-200 Gniezno ulica Sobieskiego 20. Prace w sposób trwały powinny być oznaczone literowym godłem.

§4

Do prac należy doł±czyć zamknięt± kopertę opisan± tym samym godłem, a zawieraj±c± następuj±ce informacje: powtórzone godło, nazwę placówki(instytucji), dokładny adres i nr telefonu (email), można choć nie jest to wymagane doł±czyć imienn± listę autorów dzieła.

§5

Prace oceni niezależne, profesjonalne Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody honorowe i rzeczowe.

§6

Prace dostarczone na konkurs zostan± zaprezentowane w formie wystawy. Uczestnicy o terminie prezentacji oraz o przyznaniu nagrody zostan± powiadomieni telefonicznie, drog± pocztow± lub e-mailem. Wszyscy uczestnicy otrzymaj± potwierdzenie udziału w konkursie.

§7

Prace nagrodzone przechodz± na własno¶ć organizatora.

§8

W celu popularyzacji imprezy, organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz prasie, telewizji, Internecie oraz wydawnictwach własnych organizatorów.

§9

Zgłoszenie prac na konkurs przyjęte będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację danych osobowych zgodnie z ustaw± z dnia 25.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz 883).

Kontakt w sprawie konkursu

Bliższych informacji udziela:
  • Eugeniusz Górniak - tel. 426-17-61 lub 425-00-38
Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2024 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!